ابزار تراز چه کاربردی در هات تپ دارد؟

ابزار تراز همان گونه که از نامش پیداست برای تراز کردن سطوح مختلف به  کار می رود. در عملیات هات تپ نیز از ابزار تراز استفاده می شود. ابزار تراز به صورتی ساخته می شود که علاوه بر درجه بندی طولی در بدنه ی خود مایعی رنگی دارد که تراز بودن سطح این سیال درون ابزار تراز نشان از تراز بودن قطعات و اتصالات نصب شده خواهد داشت. در عملیات هات تپ به منظور انشعاب گیری از خطوط لوله، اجزایی را بر روی خط لوله نصب می کنند. اولین جزئی که در عملیات هات تپ بر روی لوله نصب می شود، اتصالات خطوط لوله است. اتصالات سازه های نشتی گیر هستند. نشتی گیری در عملیات هات تپ به این منظور انجام می شود که انشعاب را از خطوط تحت فشار تهیه می کنیم. در لوله های تحت فشار سیال در جریان است و ما عملیات هات تپ را بر روی این خطوط و بدون توقف در بهره برداری از خطوط لوله انجام می دهیم. به همین دلیل است که از اتصالات خط لوله استفاده می کنیم تا محل انشعاب را نشت گیری کنیم. در عملیات هات تپ بر روی لوله ی تحت فشار حفره ای ایجاد می کنیم و سیال را از درون این حفره وارد لوله ی انشعابی خواهیم کرد. اما چگونه…

ابزار تراز مایع ابزار تراز ابزار تراز چه کاربردی در هات تپ دارد؟ DetalleNivelDeBurbuja

ابزار تراز مایع

ابتدا اتصالاتی را بر روی خط لوله نصب می کنیم. این اتصالات انواع مختلفی دارند که مهم ترین و پرکاربردترین آن ها اتصال اسپلیت تی است. این اتصالات خطوط لوله را به اشکال گوناگون در بر میگیرند اما در اتصال اسپلیت تی پوشش دهی و دربرگیری لوله به صورت کمربندی است و ناحیه ی مورد نظر برای ایجاد حفره ی هات تپی کاملاً در انحصار اسپلیت تی قرار دارد. پس از نصب اتصالات بر روی خط لوله شیر صنعتی یا وَلو را به وسیله ی فلنج بر روی اتصال می بندند تا با استفاده از این شیر بتوانند جریان سیال را از لوله ی اصلی به فرعی در کنترل داشته باشند. به منظور اجرای عملیات هات تپ بر روی شیر دستگاه هات تپ را می بندند و با استفاده از اجزای برشی این دستگاه بر روی لوله حفره ای ایجاد می کنند. پس از برش لوله دستگاه هات تپ از محل عملیات خارج می شود و شیر در حالت بسته قرار می گیرد تا لوله ی انشعابی به آن وصل شود.

زمانی که برای اجرای عملیات هات تپ از اتصال پرکاربرد اسپلیت تی استفاده می کنیم، باید دقت داشته باشیم این اتصال را به هنگام نصب بر روی خط لوله کاملا تراز و با زاویه ی 90 درجه بر روی خط لوله نصب کنیم. در صورتی که زاویه ی نصب اسپلیت تی بر روی خط لوله متجاوز و یا کمتر از 90 درجه باشد، اجرای عملیات هات تپ و ایجاد حفره بر روی لوله با مشکل مواجه خواهد شد و می توان گفت برش لوله به درستی و به شکل کامل ایجاد نمی شود. به منظور زاویه بندی و مستقر سازی صحیح اسپلیت تی بر روی لوله در مراحل پایانی نصب از ابزار تراز استفاده می کنند تا مطمئن شوند اتصال را با زاویه ی صحیح بر روی لوله نصب کرده اند. ابزار تراز انواع مختلفی دارد که در فاز عملیاتی هات تپ از ابزار تراز مایع به منظور تراز کردن اسپلیت تی استفاده می کنند.

ابزار تراز مایع

ابزار تراز وسیله ای است که از آن برای ارزیابی شیب سطوح استفاده می شود. این ابزار در کنترل شیب سطوح عمودی و افقی و همچنین اندازه گیری و کنترل تختی، مستقیمی، هم محوری و توازی مورد استفاده قرار میگیرد. ابزار تراز در ساختار خود دارای بدنه ای از جنس آلومینیوم یا چدن و غیره است. زاوایای بدنه ی این ابزار را با زوایه منفرجه می سازند تا به راحتی بتوان آن را بر روی محورها و سطوح مختلف قرار داد. درون بدنه استوانه ای وجود دارد که حاوی یک سیال مایع است. این مایع باید خصوصیات منحصری داشته باشد تا بتوان در تراز کردن به آن استناد کرد. این مایع نباید جداره ی استوانه ی شیشه ای را تر کند و به آن بچسبد و همچنین نباید تبخیر شود. به علاوت غلظت این مایع باید بسیار کم باشد تا عدم تراز بودن را به راحتی و به سرعت نشان دهد.

در فاز عملیاتی هات تپ و بر روی خطوط لوله اتصالات را در جهت افقی با استفاده از ابزار تراز مایع مورد ارزیابی قرار می دهند. در صورتی که سطح مایع درون این ابزار کاملاً افقی و با زاویه ی صفر نسبت به سمت زمین قرار گیرد می توان از تراز بودن اسپلیت تی بر روی لوله اطمینان حاصل کرد.